Konflikti u organizaciji pdf

2019-09-21 14:04

Konflikti su prisutni u svim segmentima ivota tako i u poslovnom okruenju u kojemu moe doi do neslaganja izmeu suradnika. Ciljevi i interesi se uvijek ne poklapaju to dovodi do Razliiti interesi uzrokuju konflikte u organizaciji. Uspjeno rjeavanje konflikata je vjetina bez koje menaderi ne mogu uspjeti u poslu.SVEUILITE SJEVER SVEUILINI CENTAR VARADIN DIPLOMSKI RAD br. 106PE2016 KONFLIKTI U ORGANIZACIJI Valentina Kiiek Varadin, lipanj 2016. konflikti u organizaciji pdf

Mo, sukobi i konflikti u organizaciji. Mo duboko proima sve aspekte ivota i rada oveka. Svaka linost kao pojedinac svojim akcijama i odlukama utie na druge svojom moi, ili je pod njenim uticajem.

Konflikti so posledica boja med razlinimi motivi ali hotenji kot neka ovira, ki je najvekrat druga oseba, ki prepreuje, da bi tisto, kar si elimo uresniiti, tudi uresniili (Lipinik, 1996, str. 39). KONFLIKTI U ORGANIZACIJI. TUMAENJE KONFLIKATA, UZROCI KONFLIKATA I POSTUPCI REAVANJA KONFLIKATA Konflikt je odnos meu ljudima. On se moe posmatrati, po ternu, kao oblik suprotstavljanja dveju odrenih strana, on se zasniva na nesaglasnosti ciljeva, elja ili vrednosti suprotne strane. konflikti u organizaciji pdf Gotovo svi konflikti u organizaciji mogu nastati iz vie arita i podeliti se na dva osnovna tipa: organizacioni i meuljudski. Tip organizacionog konflikta Organizaciona arita sukoba su epiteti organizacione nomenklature i sistema koji stvaraju povoljne uslove da doe do sukoba meu zaposlenima.

Personalni konflikti su oni koji nastaju usled personalnih razloga: karaktera linosti, pogrene percepcije, loe komunikacije i sl. Ovi konflikti su fokusirani na linost i me uljudske odnose u organizaciji. konflikti u organizaciji pdf Konflikti predstavljaju veoma vanu socijalnu pojavu. Oni imaju snaan uticaj na ponaanje ljudi u organizacijama, to ih je dovelo u fokus interesovanja brojnih naunih istraivaa i menadera KOMUNIKACIJA I KONFLIKTI U KOMUNIKACIJI POVIJEST PROUAVANJA KOMUNIKACIJE. Najranija zabiljeka o raspravama o komunikaciji nalazimo u razdoblju 500 godine pr. Kr. do 400 godine. Konflikti uloga nastaju kada pojedinci u organizaciji imaju dve ili vie uloga koje se meusobno sukobljavaju ili kada pojedinac ne moe da ispuni oekivanja vezana za funkciju ili posao. Informacije u suvremenoj organizaciji moraju tei bre no ikada. Problem je koliina informacija, stoga je potrebno ne vea koliina informacija nego relevantije informacije. U uspjenoj organizaciji razlikujemo nekoliko pravaca odvijanja komunikacije: 1.

Rating: 4.66 / Views: 306