Besluit externe veiligheid inrichtingen pdf

2019-09-21 04:10

De wijziging van Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is in werking getreden op 13 februari 2009. Het van de wijziging van het Bevi is gepubliceerd op 12 februari. (Staatsblad 2009 nummer 47)Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein.Besluit externe veiligheid inrichtingen Besluit van 27 mei 2004, houdende voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe veiligheid inrichtingen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van OranjeNassau, enz. enz. enz. besluit externe veiligheid inrichtingen pdf

1. 1 Externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen 5 1. 2 Externe veiligheidsbeleid voor transport gevaarlijke stoffen 6 1. 3 Risicos binnen het externe veiligeheidsbeleid 6 1. 4 Doel en doelgroep 7 1. 5 Leeswijzer 8 2. Begrippenkader 9 B. Besluit externe veiligheid inrichtingen I. Inleiding 15 II. Leeswijzer handleiding 16 III. Beleidskader externe veiligheid 17 1.

Save this PDF as: WORD PNG TXT JPG. Maat: px De veiligheidscontour is een nieuw instrument op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), dat in oktober 2004 in werking is getreden, waarmee een veiligheidszone rondom een industrieterrein of een bedrijf vastgelegd kan worden. Met dit instrument is nog geen ervaring opgedaan. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Geldende wettekst op; actuele tekst te raadplegen op www. wetten. nl) Introductie Het doel van dit besluit is om de risicos waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het gaat daarbij om risicos voor de omgeving en dus niet om risicos in de besluit externe veiligheid inrichtingen pdf Regeling externe veiligheid inrichtingen Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 september 2004,

1 Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Juni 2006 Inleiding Het Besluit Externe Veiligheid inrichtingen (Bevi) betreft nieuwe, complexe regelgeving voor externe veiligheid. Lokale en regionale overheden hebben veel kennis en ervaring nodig om deze regelgeving goed uit te voeren. besluit externe veiligheid inrichtingen pdf Het Besluit externe veiligheid inrichtingen, kortweg BEVI, is een Algemene Maatregel van Bestuur waarin categorien inrichtingen zijn aangewezen waarbij externe veiligheid een relevant aspect bij de is.

Rating: 4.36 / Views: 914